Westfield School Ratings

    Westfield  

    Shamrock Springs Elementary             9

    Westfield Middle School                        9

    Westfield Intermediate School             6

    Westfield High School                            10